พันธ์เดช บุตรเขียว cover photo
พันธ์เดช บุตรเขียว

4.5 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

12 คอร์ส

พันธ์เดช บุตรเขียว
นักออกแบบสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้ง MINI ANIMAL ART สถาบันอบรม Digital Art อันดับต้นๆของประเทศ ประสบการณ์การทำงานในวงการออกแบบ และ Digital Art มากกว่า 10 ปี
มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปใช้ พัฒนาความรู้ ฝึกฝนด้วยตัวเอง จากประสบการณ์การสอนที่มากกว่า 10 ปี ผมจึงคิดหลักสูตรการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อตรงกับ ความต้องการและสายงานของผู้เรียนที่จะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาก่อนการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิแอนนิมอล จำกัด
    - ผู้ก่อตั้ง MINI ANIMAL ART สถาบันอบรมหลักสูตร Digital Art
    - วิทยากรอบรมหลักสูตร Digital Painting

4.5 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

12 คอร์ส