พันธ์เดช บุตรเขียว cover photo
พันธ์เดช บุตรเขียว

5.0 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

10 คอร์ส

พันธ์เดช บุตรเขียว
นักออกแบบสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้ง MINI ANIMAL ART สถาบันอบรม Digital Art อันดับต้นๆของประเทศ ประสบการณ์การทำงานในวงการออกแบบ และ Digital Art มากกว่า 10 ปี

    มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปใช้ พัฒนาความรู้ ฝึกฝนด้วยตัวเอง จากประสบการณ์การสอนที่มากกว่า 10 ปี ผมจึงคิดหลักสูตรการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อตรงกับ ความต้องการและสายงานของผู้เรียนที่จะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาก่อนการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด


    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิแอนนิมอล จำกัด
    - ผู้ก่อตั้ง MINI ANIMAL ART สถาบันอบรมหลักสูตร Digital Art
    - วิทยากรอบรมหลักสูตร Digital Painting

5.0 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

10 คอร์ส