ธมนวรรณ มณีจันทร์ cover photo
ธมนวรรณ มณีจันทร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

254 รีวิว

3 คอร์ส

ธมนวรรณ มณีจันทร์
นักเขียนบทความด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ นักสร้างสรรค์สื่อการสอนออนไลน์
นักสร้างสรรค์สื่อการสอนออนไลน์ ที่เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการนำเสนอความรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นการเรียนการสอนที่ตื่นเต้น สนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและได้รับความรู้ไปใช้งานจริงได้ทันที ... ... ... ตอนนี้วิทยากรเป็นนักบวชแล้ว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ... ... ...

  ประวัติโดยย่อ
  - นักเขียนบทความด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
  - ผู้เขียนหนังสือเรื่อง เขียน Java GUI ในรูปแบบ MVC
  - ผู้เขียนหนังสือเรื่อง พัฒนา Java เชื่อมต่อกับ Database
  - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MySTOU.com
  - ผู้ก่อตั้งว็บไซต์ TH-JAVA.com

4.8 คะแนนเฉลี่ย

254 รีวิว

3 คอร์ส