อดิศักดิ์ ลำดวน cover photo
อดิศักดิ์ ลำดวน
อดิศักดิ์ ลำดวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสยาม

    ประวัติโดยย่อ
    - ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสยาม
    - เป็นอดีตผู้ให้คำแนะนำผู้ลงทุนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
    - เป็นวิทยากรสอนในหลักสูตรเพื่อสอบใบอนุญาตทางการเงิน เช่น ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC PLAIN , IC COMPLEX เป็นต้น

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส