ณัชพล ปัทมวิสุทธิ์ cover photo
ณัชพล ปัทมวิสุทธิ์
ณัชพล ปัทมวิสุทธิ์
AI Developer และนักวิจัยอิสระ

    ประวัติโดยย่อ
    - AI Developer และนักวิจัยอิสระ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส