ธชธร สมใจวงษ์ cover photo
ธชธร สมใจวงษ์
ธชธร สมใจวงษ์
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล; เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน"


  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การออกแบบค่าจ้างค่าตอบแทน แผนสวัสดิการเพื่อการเกษียณ
  - ที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำของไทยและต่างชาติมากกว่า 50 บริษัท
  - เจ้าของหนังสือ "ต้องทำงานอีกนานแค่ไหน"
  - คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
  - ปริญญาโท Operations Management & Manufacturing Systems, University of Nottingham, UK
  - ปริญญาตรี Chemical Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ & University of Nottingham, UK