ศุภมน เจนวรรธนะกุล cover photo
ศุภมน เจนวรรธนะกุล
ศุภมน เจนวรรธนะกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Researcher ธุรกิจสุขภาพและเครื่องสำอางค์ ประเทศญี่ปุ่น

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Researcher ธุรกิจสุขภาพและเครื่องสำอางค์ ประเทศญี่ปุ่น

0.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส