ชนินันท์ สิทธิคุณ (ครูเปิ้ล) cover photo
ชนินันท์ สิทธิคุณ (ครูเปิ้ล)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

ชนินันท์ สิทธิคุณ (ครูเปิ้ล)
ติดปีกความพร้อมพิชิก ก.พ. ภาษาอังกฤษ
ครูเปิ้ล ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนินันท์ สิทธิคุณ การศึกษา ระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์การทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ จนถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและผู้ใหญ่วัยทำงาน การสอบ ได้คะแนนสอบ ก.พ. ภาค ก ภาษาอังกฤษ 50 คะแนนเต็ม

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูเปิ้ลผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ
    - คะแนนสอบ ก.พ. ภาค ก ภาษาอังกฤษ 50 คะแนนเต็ม
    - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส