ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล cover photo
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
วิทยากรและผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy
- ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาอังกฤษ) - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาไทย) โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step ฉบับปรับปรุงใหม่ 2021 - ผู้จัดรายการ Digital Digest FM 96.5 - ประสบการณ์โดยตรงในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs Startup และองค์กรภาครัฐ มากว่า 12 ปี - วิทยากรด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่าง ๆ กว่า 200 รวมถึง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ - อาจารย์วิชา Digital Innovation Startups สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิตัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อาจารย์วิชา Digital Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ - www.thanapongphan.com/about

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy
  - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ
  - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาอังกฤษ)
  - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาไทย) โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่
  - ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step ฉบับปรับปรุงใหม่ 2021
  - ผู้จัดรายการ Digital Digest FM 96.5
  - ประสบการณ์โดยตรงในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs Startup และองค์กรภาครัฐ มากว่า 12 ปี
  - วิทยากรด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่าง ๆ กว่า 300 รวมถึง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  - อาจารย์วิชา Digital Innovation Startups สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิตัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - อาจารย์วิชา Digital Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส