ศศิธร จิระกร cover photo
ศศิธร จิระกร
ศศิธร จิระกร
ที่ปรึกษาด้านแบรนด์และการตลาดออนไลน์
เริ่มจากการทำงานด้านแบรนด์และการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทต่าง ๆ แต่มักจะได้สอนทั้งพนักงานและเจ้าของธุรกิจ รวมถึงผู้ที่มาปรึกษาเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ จนเกิดการคิดหลักสูตรที่ครอบคลุมและเรียงลำดับขั้นนี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในทุกระดับตั้งแต่พื้นฐาน โดยมีประสบการณ์ด้านสายงาน 7 ปี : ด้านงานบริการ (การโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) 4 ปี : ด้านการขาย 3 ปี : ด้านการลงทุน 5 ปี : ด้านการตลาดแบบ Offline 6 ปี : ด้านการตลาดแบบ Online หรือ Social media marketing and branding หมายเหตุ : บางสายงาน มีการทำในระยะเวลาเดียวกัน และประสบการณ์ด้านธุรกิจ 7 ปี : ธุรกิจบริการ (การโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) 5 ปี : ธุรกิจซอฟแวร์ (ERP) 3 ปี : ธุรกิจการลงทุนในทองคำ

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นผู้ออกแบบและคิดค้นหลักสูตรการตลาดออนไลน์ที่ครอบคลุมและเรียงลำดับขั้นความรู้ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ
    - มีประสบการณ์ในสายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริการ (การโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) ด้านการขาย ด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการทำ Branding มากกว่า 10 ปี
    - นอกจากนี้ยังมีความรู้และประสบการณ์ในสายงานทางด้านการทำธุรกิจบริการ ธรุกิจซอฟแวร์ (ERP) และธุรกิจการลงทุน (ทองคำ) อีกด้วย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส