วีระ เจียรนัยพานิชย์ cover photo
วีระ เจียรนัยพานิชย์
วีระ เจียรนัยพานิชย์
Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย


    ประวัติโดยย่อ
    - Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย