นายแพทย์สมชาติ สุทธิกาญจน์ cover photo
นายแพทย์สมชาติ สุทธิกาญจน์
นายแพทย์สมชาติ สุทธิกาญจน์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น part time สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ คลินิกเด็กก้าวหน้า ศึกษาทำวิทยานิพนธ์ "การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก CBCL และ SDQ ในเด็กประถมศึกษา" เคยมีประสบการณ์เป็นวิทยากร หลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว อบรมนักจิตวิทยาของศาลเยาวชนและสถานพินิจ คุณครูแนะแนวในสถานศึกษา ในหัวข้อ "เหตุแห่งการกระทำผิด ใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน" "เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว" และ "การปรับอารมณ์ พฤติกรรมในเด็ก เยาวชน กระทำผิด ก่อคดี" ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 - 2562

    ประวัติโดยย่อ
    - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกจิตเวชเด็กมานานกว่า 20 ปี
    - วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ในหัวข้อ "เหตุแห่งการกระทำผิด และใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน" "เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว"
    - เขียนบทความเกี่ยวกับเด็กพิเศษ เผยแพร่ใน www.doctorsomchart.com

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส