ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์ cover photo
ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์
Data Analyst และ Data Scientist ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจ Daily Data

  ประวัติโดยย่อ
  - Data Analyst และ Data Scientist ที่นําเสนอข้อมูล สรุปผล หา Insight ผ่านการ Visualization, จัดทํา Data Model เพื่อหา Fraud ในกลุ่มลูกค้า, จัดทํา Customer Segmentation Model
  - วิทยากรทางด้าน ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่าน Business Intelligence Tools และ การออกแบบ Dashboard
  - วิทยากรทางด้าน Power BI ใหกับองค์กรหลากหลายธุรกิจ
  - ได้รับ Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
  - ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : Daily Data

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส