ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์ cover photo
ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์
ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์
Data Analyst และ Data Scientist ผู้ร่วมก่อตั้ง Data ภาษาคน

    ประวัติโดยย่อ
    - Data Analyst และ Data Scientist ที่นําเสนอข้อมูล สรุปผล หา Insight ผ่านการ Visualization, จัดทํา Data Model เพื่อหา Fraud ในกลุ่มลูกค้า, จัดทํา Customer Segmentation Model
    - วิทยากรทางด้าน ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่าน Business Intelligence Tools และ การออกแบบ Dashboard
    - วิทยากรทางด้าน Power BI ใหกับองค์กรหลากหลายธุรกิจ
    - ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook Fanpage "Data ภาษาคน"

4.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส