นิสิตา ปีติเจริญธรรม cover photo
นิสิตา ปีติเจริญธรรม
นิสิตา ปีติเจริญธรรม
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติก "บ้านอุ่นรัก"

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติก "บ้านอุ่นรัก"
  - วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
  - ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
  - ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส