จีระเดช แก้วกาญจนา cover photo
จีระเดช แก้วกาญจนา
จีระเดช แก้วกาญจนา
ผู้เชียวชาญการใช้ Microsoft Excel และ Excel Programming
ผมเป็นวิศวกรเคมี ที่ทำหน้าที่วางแผนการผลิต ทำให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และ Excel เพื่อเขียนโปรแกรมในการวางแผนการผลิต นอกจากนั้นยังได้สอน Excel ให้พนักงานในหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปนอกหน่วยงาน

  ประวัติโดยย่อ
  - เป็นผู้วางแผนการผลิตในโรงงานขนาดสามหมื่นล้านบาท
  - ใช้ Excel ในการวางแผน และทำโปรแกรมสำเร็จรูปในการวางแผนการผลิตสำหรับเครื่องจักรทุกเครื่อง จากการผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูป จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้ทันส่งลูกค้า ด้วย Excel Macro
  - จัดสอน Excel and Excel Programming ในบริษัท Monsanto, Bayer, Covestro ฯลฯ สอนทางไกลและให้คำปรึกษากับผู้สนใจทั่วไป
  - เจ้าของ Youtube Channel ชื่อ "Jeeradate" มีสมาชิกกว่า 2,400 คน และวิดีโอกว่าร้อยเรื่อง

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส