รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ cover photo
รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
อาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริหารงานก่อสร้างและการวิจัย มีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี
อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี เคยทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศหลายแห่ง มีผลงานทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารงานก่อสร้าง และการวิจัยหลากหลายผลงาน เน้นการสอนโดยทำให้เรื่องยากและซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง

  ประวัติโดยย่อ
  - รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารงานก่อสร้าง
  - สำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอก สาขาบริหารงานก่อสร้าง และปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
  - ผู้แต่งหนังสือ "การพัฒนาโครงการจัดสรร" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ผู้แต่งร่วมหนังสือ "แนวความคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์ เดเซียดิจิตอล การพิมพ์
  - บรรณาธิการและผู้แต่งร่วมหนังสือ "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ผู้แต่งหนังสือ "เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ" สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ผลงานวิจัยและวิชาการกว่า 170 ชิ้น ใน Researchgate.net

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส