กิตติธัช สำเภาทอง cover photo
กิตติธัช สำเภาทอง
กิตติธัช สำเภาทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ประวัติโดยย่อ
    - ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
    - ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส