ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ cover photo
ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
วิทยากรบรรยายหัวข้อด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย
จบการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2011 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2017 อบรม Course Project based learning workshop จาก PBL World โดย Buck Institue for Education ที่ Napa Valley มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ทำงาน - ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการออกแบบการเรียนรู้ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนา และวางแผนงานวิชาการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด อาจารย์พิเศษ วิชาหนังสือเรียน วิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรณาธิการบริหารหนังสือเรียน บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด กรรมการพัฒนาหลักสูตรแห่งชาติของประเทศไทย (ปี 2557) วิทยากร บรรยายหัวข้อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนต่างๆในประเทศไทย วิทยากร หัวข้อ จากคุณภาพครู สู่คุณภาพศิษย์ ของคุรุพัฒนา วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการออกแบบการเรียนรู้ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
  - ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนา และวางแผนงานวิชาการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
  - อาจารย์พิเศษ วิชาหนังสือเรียน วิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - บรรณาธิการบริหารหนังสือเรียน บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด
  - กรรมการพัฒนาหลักสูตรแห่งชาติของประเทศไทย (ปีพ.ศ.2557)
  - วิทยากร บรรยายหัวข้อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย
  - วิทยากร หัวข้อ จากคุณภาพครู สู่คุณภาพศิษย์ ของคุรุพัฒนา
  - วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส