ดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย cover photo
ดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย
นักวิจัยและอาจารย์ด้าน UX ผู้มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนัดด้านการทำวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) มีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 10 ปี และเป็นวิทยากรด้าน Immersive Technology ให้กับโครงการต่าง ๆ รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในด้าน UX และ Immersive Technology มีผลงานวิจัยด้าน User Experience มากกว่า 10 ผลงาน เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยด้าน UX และ Immersive Technology ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชา User Experience Design และ Human Computer Interaction ให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส