ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ้มแสง cover photo
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ้มแสง
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ้มแสง
วิทยากร ที่ปรึกษาอิสระด้านระบบ 5ส/Kaizen และกรรมการตรวจประเมินรางวัล Thailand 5S Award
ประวัติการศึกษา 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์การทำงาน 1. ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข (5ส สู่วัด) ส.ส.ท. 3. ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส ให้กับบริษัทต่าง ๆ เช่น ซีพีเอฟ นวพลาสติกอุตสาหกรรม เชียงใหม่เบเวอเรช โรแรนด์ดิจิตอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) นิตตั้น (ประเทศไทย) และอื่น ๆ อีกกว่า 50 บริษัท 4. วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้าน 5ส ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ปตท. เครือบุญรอด เครือสยามกลการ เบทาโกร อายิโนะโมะโต๊ะ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย เอสซีจี เครือชีพี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกกว่า 1,000 บริษัท 5. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดรางวัลคุณภาพของ ส.ส.ท. เช่น TPA Automation Kaizen Award, Thailand Quality Prize, Thailand 5S Award 6. วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 7. ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผู้จัดการโครงการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจไทย 8. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 1 ใน 40 คน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ประสบการณ์ฝึกอบรม 1. Study Mission in Republic of Korea: Innovation and Creativity Thinking 2. Study Mission in Japan: Best Practices in TQM 3. โครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้าน TOM และ Advance TOM 4. นักวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ SMEs

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากร ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส และกรรมการตัดสินรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย
  - ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  - ผู้จัดการแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้จัดการโครงการวัดสร้างสุข (5ส สู่วัด) ส.ส.ท.
  - ที่ปรึกษาด้านระบบ 5ส ให้กับบริษัทต่าง ๆ เช่น ซีพีเอฟ นวพลาสติกอุตสาหกรรม เชียงใหม่เบเวอเรช โรแรนด์ดิจิตอลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) นิตตั้น (ประเทศไทย) และอื่น ๆ อีกกว่า 50 บริษัท
  - วิทยากรบรรยายหลักสูตรด้าน 5ส ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำกว่า 1,000 บริษัท
  - เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดรางวัลคุณภาพของ ส.ส.ท. เช่น TPA Automation Kaizen Award, Thailand Quality Prize, Thailand 5S Award
  - วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  - ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ผู้จัดการโครงการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจไทย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส