พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ cover photo
พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส

พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ
#patbusinessmentor
2546 ถึงปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัด 2557 ถึงปัจจุบัน : CFO บริษัท ดรอปบาย 8 จำกัด 2558 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรีฟอร์ไฟน์ จำกัด 2559 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ และ วิทยากร บริษัท เดอะเวลธ์สเปซ จำกัด 2559 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เวลธ์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 2560 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทเวลธ์ จีเนียส จำกัด 2560 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี.ไอ.เอช. 2017 จำกัด 2562 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ จีเนียส กรุ๊ป จำกัด 2562 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท จี.เอส.ที. 2018 จำกัด ประสบการณ์อื่นๆ - เป็นที่ปรึกษาฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - เป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เป็นวิทยากรรับเชิญ ในด้านการปรับรูปแบบกิจการค้าปลีก ให้เข้ากับยุค 4.0 กับ SME Thailand - เป็นวิทยากรรับเชิญเดินทางบรรยาย 4 ภาค ในหัวข้อ Surviving Disruption 4.0 ให้กับ SME One - เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ในด้านการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบ เติบโตได้โดยใช้เวลาของเจ้าของลดลงมามากกว่า 200 บริษัท - เป็น Certified NLP Coach, Certified Life Coach และ Certified Genius Educator - เป็นวิทยากรด้าน Family Engagement & Child Development - เป็นวิทยากรด้าน การค้นหาตัวตน ค้นหาศักยภาพของบุคคล

  ประวัติโดยย่อ
  - ได้รับรางวัลโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ในสาขา บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
  - จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Business in Information System จากออสเตรเลีย
  - นักธุรกิจรุ่นที่ 2 ที่สานต่อธุรกิจครอบครัว พัฒนาธุรกิจจากซื้อมาขายไป เป็น Platform สำหรับร้านโชว์ห่วยเครื่องมือช่าง 4.0
  - มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ, ร่วมลงทุนธุรกิจกับนักลงทุนในต่างประเทศ
  - เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท, เป็น co-founder และร่วมลงทุน อีกกว่า 10 บริษัท
  - เจ้าของเพจ Patchanan พื้นที่แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ให้กับธุรกิจ
  - Mentor ให้กับนักธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ และให้เจ้าของธุรกิจวางแผนชิวิตได้ตามที่ฝันไว้

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส