MindDoJo (Thailand) cover photo
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

44 รีวิว

79 คอร์ส

MindDoJo (Thailand)
บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

    ประวัติโดยย่อ
    - บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
    - พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

44 รีวิว

79 คอร์ส