กรกนก จึงภักดี cover photo
กรกนก จึงภักดี
กรกนก จึงภักดี
วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

  คุณวุฒิทางการศึกษา
  -นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์ทำงาน
  -หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  -หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
  -นักประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตำแหน่งพิเศษ
  2551 – 2553 กรรมการสรรหาบุคคลและองค์กรดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)

  งานด้านวิทยากร
  -เสวนาเรื่อง “อาชีพนิเทศศาสตร์ประสบการณ์และข้อเสนอแนะก่อนเข้าสู่วงการ” ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  -บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเผยแพร่ข่าวสารสำหรับสื่อมวลชน” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  -บรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร” และ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ ของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
  -หลักสูตร “PR อย่างไรให้เป็นข่าว”
  -หลักสูตร “ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ (โดนใจผู้รับ)”
  -หลักสูตร Writing for PR “การเขียนสไตล์พีอาร์”
  -อบรมเรื่อง “การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท แพนดอร่า จำกัด กสทช. สมศ.
  -หลักสูตร การวางแผนประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ปฎิบัติได้จริง
  -หลักสูตร SOCIAL MEDIA FOR PR สื่อสังคมออนไลน์กับงานพีอาร์
  -หลักสูตร การจัดงานแถลงข่าวอย่างมืออาชีพ


  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
  - เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
  - หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  - นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
  - นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
  - นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส