นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด) cover photo
นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

2 คอร์ส

นิตินัย สุนทรเภสัช (อาจารย์แซด)
นักขาย นักการตลาดที่ผันตัวมาทำงานด้านข้อมูล ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ในบริษัทชั้นนำระดับโลก และประเทศไทย
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นักขายนักการตลาดที่ผันตัวมาทำงานด้านข้อมูล และสามารถบริหารทีมงานข้อมูลให้ไปสู่การขับเคลื่อนยอดขายทางธุรกิจได้จริง จากประสบการณ์ทำงานในบริษัทกว่า 20 ปี ในบริษัทชั้นนำระดับโลกและประเทศไทย ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ (Data Commercialization) อาทิ GfK, American Express, Cigna และ SCB นอกจากประสบการณ์การทำงาน อาจารย์นิตินัยเป็นวิทยากรสอนและฝึกอบรมทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการตลอดจนบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี ด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงาน อาทิ มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไอชินทากาโอกะเอเชีย ไบเออร์ ฟาร์มาซูติคอล และอีกกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรสอนและฝึกอบรมทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัทเอกชนกว่า 20 ปี
    - ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ (Data Commercialization) ในบริษัทชั้นนำระดับโลกและประเทศไทย อาทิ GfK, American Express, Cigna และ SCB
    - ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงานให้กับมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

2 คอร์ส