เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ cover photo
เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
ผู้ก่อตั้ง & Managing Director, Gnosis Company Limited


    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้ง & Managing Director, Gnosis Company Limited
    - ปริญญาโท การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Southern New Hamshire University
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร