ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น) cover photo
ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น)
วิทยากร ที่ปรึกษาด้านงานบุคคล กฎหมายแรงงาน ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี
อาจารย์ ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม - อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์ทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยากร “The Manager” สถาบัน MPI วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร GCR Group - ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน - ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชน - ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลบริษัทเอกชน

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์ทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - วิทยากร “The Manager” สถาบัน MPI วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
  - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร GCR Group
  - ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน
  - ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชน
  - ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลบริษัทเอกชน

4.3 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส