วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ cover photo
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

165 รีวิว

20 คอร์ส

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ผู้เขียนหนังสือและพัฒนาวิดีโอสอน ภาษาอังกฤษ Excel และ Access ของ CIStraining Se-ed Ookbee และ SkillLane

  การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  ประสบการณ์การและการทำงาน
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆนับพันบริษัท
  • เขียนบทความลงในนิตยสารคอมพิวเตอร์ชั้นนำ ของเมืองไทยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  • นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ธนาคารแห่งอเมริกา (Bank of America)
  • ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายซัพพอร์ต บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด (CIS)

  ผลงานที่ผ่านมา
  • ผู้จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์ กว่า 70 ชุด
  • ผู้จัดทำวิดีโอสอนภาษาอังกฤษ “สุดยอดเคล็ดลับ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ” ชุด
  1. Business English
  2. English Structure
  3. เจาะลึก...การใช้ Tenses
  4. English Writing
  5. Business Writing
  6. English Translation
  7. English from News (เรียนศัพท์กับข่าว)
  8. English Pronunciation
  9. Vocabulary 10,000 คำศัพท์ใช้บ่อย

  • ผู้จัดทำวิดีโอสอนบัญชีและการเงิน ชุด
  1. หลักการบัญชีเบื้องต้น
  2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เชิงปฏิบัติการ
  3. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุน และเงินทุนหมุนเวียน เชิงปฏิบัติการ
  4. การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ

  • ผู้จัดทำวิดีโอสอนทฤษฎีดนตรี ชุด Music Theory

  • ผู้จัดทำวิดีโอสอนคณิตศาสตร์ ชุด
  1. สอนลูกให้เก่งเลข
  2. การคิดเลขแบบสายฟ้าแลบ

  • ผู้เขียนหนังสือชุด Advanced Excel
  1. 339 ฟังก์ชัน Excel
  2. 365 ฟังก์ชัน Excel
  3. Advanced Excel สุดยอดเทคนิคการใช้งานขั้นสูง
  4. เรียนลัดการเขียน VBA บน Excel
  5. Advanced Excel รวมสุดยอดเทคนิคการใช้งานฐานข้อมูล
  6. Advanced Excel เจาะลึก PivotTable และการประยุกต์ใช้งาน
  7. Advanced Excel เจาะลึก Excel Chart กับใช้งานขั้นสูง
  8. Advanced Excel เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง
  9. Advanced Excel เจาะลึก การเขียนโปรแกรม VBA
  10. Advanced Excel เจาะลึกการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล
  11. เจาะลึก Excel การใช้ PivotTable กับงานฐานข้อมูลขั้นสูง
  12. เจาะลึก Excel เทคนิคการเขียนโปรแกรม VBA กับการประยุกต์ใช้งาน

  • ผู้เขียนหนังสือชุด Advanced Access
  1. Advanced Access เจาะลึก Table และ Query กับการประยุกต์ใช้งาน
  2. Advanced Access เจาะลึก Form และ Report กับการประยุกต์ใช้งาน

  • ผู้เขียนหนังสือ Free eBook ที่ Ookbee.com
  1. สุดยอดเทคนิค การฝึกจิต ให้เป็นสมาธิ สำหรับผู้เริ่มต้น
  2. ประวัติและคำสอน สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในจักรวาล
  3. สุดยอดเคล็ดลับ เก่งภาษาอังกฤษ ในเวลา 1 วัน
  4. สุดยอดเทคนิค ติวลูกให้เก่งเลข แบบสายฟ้าแลบ ด้วยแบบฝึกหัด 10,000 ข้อ
  5. สุดยอดเคล็ดลับ การจำโน้ต, สเกลและคอร์ด ดนตรี อย่างรวดเร็ว

  • ผู้เขียนหนังสือ eBook ที่ Ookbee.com
  1. Excel มืออาชีพ: เจาะลึก ฟังก์ชั่น และการสร้างสูตร
  2. Excel มืออาชีพ: เจาะลึก PivotTable และ PivotChart
  3. Excel มืออาชีพ: เทคนิคการเขียน VBA สำหรับผู้เริ่มต้น
  4. Excel มืออาชีพ: การเขียน VBA กับ User Form
  5. สอนลูกเขียนโปรแกรม Python (Python For Kids)
  6. ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ที่ทั่วโลกใช้บ่อยที่สุด ชุดที่ 1 คำที่ 1 ถึง 2,000
  7. ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ที่ทั่วโลกใช้บ่อยที่สุด ชุดที่ 2 คำที่ 2,001 ถึง 4,000
  8. ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ที่ทั่วโลกใช้บ่อยที่สุด ชุดที่ 3 คำที่ 4,001 ถึง 7,000
  9. ฝึกท่องศัพท์ 10,000 คำ ที่ทั่วโลกใช้บ่อยที่สุด ชุดที่ 4 คำที่ 7,001 ถึง 10,000
  10. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1
  11. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 2
  12. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3
  13 ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 4
  14. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5
  15. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 6
  16. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 7
  17. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 8
  18. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 9
  19. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 10

  • ผู้สร้างคอร์สออนไลน์ ที่ SkillLane.com
  1. Advanced Excel วิธีลัด การสร้าง Macro และ VBA ใน 1 วัน
  2. Advanced Excel การเขียน VBA สร้าง User Form ใน 1 วัน
  3. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 1
  4. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 2
  5. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 3
  6. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 4
  7. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 5
  8. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 6
  9. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 7
  10. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 8
  11. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 9
  12. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ชุดที่ 10
  13. เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)
  14. หลักการบัญชีเบื้องต้น ใน 1 วัน (Introduction to Accounting)
  15. วิธีลัด เรียนทฤษฎีดนตรี (Music Theory) ใน 1 วัน
  16. สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ
  17. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน
  18. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ
  19. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เจาะลึก การใช้ Tenses ใน 1 วัน
  20. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ใน 1 วัน


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  - วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  - จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  - จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
  - เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
  - เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด

4.6 คะแนนเฉลี่ย

165 รีวิว

20 คอร์ส