อาจารย์ วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ cover photo
อาจารย์ วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
อาจารย์ วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์
วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทเอกชน เจ้าของผลงานหนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎี และแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข

  ประวัติโดยย่อ
  - อดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน
  - ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
  - ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
  - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
  - การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
  - การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
  - การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
  - การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
  - กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
  - Problem Solving and problem Decision Making
  - แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
  - การลดต้นทุน (Cost Reduction)
  - การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
  - ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
  - อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
  - เจ้าของผลงานหนังสือ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส