ชานนท์ พันธาพา (ครูพี่นนท์) cover photo
ชานนท์ พันธาพา (ครูพี่นนท์)
ชานนท์ พันธาพา (ครูพี่นนท์)
"ครูพี่นนท์" ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาชีววิทยา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
การศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ ฝ่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ Online Education Unit, KPN ACADEMY วิทยากรโครงการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ อาจารย์พิเศษห้องเรียน Gifted และห้องเรียนเตรียมแพทย์ โรงเรียนรัฐ วิทยากรอบรมครูวิทยาศาสตร์ ติวเตอร์สถาบัน The BTS สยาม ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาชีววิทยา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาชีววิทยา สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
    - ฝ่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
    - วิทยากรอบรมครูวิทยาศาสตร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส