สุรศักดิ์ พุทธพล cover photo
สุรศักดิ์ พุทธพล

4.5 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส

สุรศักดิ์ พุทธพล
เจ้าของเว็บไซต์ androidtrainingthailand.com

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของเว็บไซต์ androidtrainingthailand.com
  - วิทยากรเปิดสอนหลักสูตร Easy Android Programming Course
  - ได้รับประกาศนียบัตร โครงการพัฒนานักพัฒนา ด้าน Mobile Application and Cloud Computing ในหลักสูตร Android Programming ของ Software Park จัดร่วมกับ SIPA
  - ประสบการณ์สายคอมพิวเตอร์มากว่า 20 ปี
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส