ดร.ศรีหทัย พราหมณี cover photo
ดร.ศรีหทัย พราหมณี
ดร.ศรีหทัย พราหมณี
Doctor of Philosophy (PhD), Mobile Communications, University of Surrey
Over 10 years of proven track records in high quality international assignments within ICT and mobile industry across Europe and Asia. Outstanding accomplishments with several leading awards, such as Marson Prize in UK, ERCIM in EU, and IST-MobiLife in EU. Experience in No. 1 mobile operator in Thailand. Strong managerial backgrounds and extensive experiences in wide range of job functions, i.e. product and project leader, strategic planning, business development, marketing analysis, and computing. Demonstrated successes in providing consultancy and supervision to academic sector and start-up firms. An acutely analytical skill with good strategic vision to exploit limited resources to maximise competitive advantages. Solid comprehension of negotiation method and proven execution of defining effective business compromises and agreements. A charismatic but pragmatic leader. Excellent communication and organisational competencies. Continuingly accomplish other extra circumstances for personal improvements, such as public speaking, book author, and TV producer.

    ประวัติโดยย่อ
    - หัวหน้าฝ่าย เอไอเอส สตาร์ทอัพ
    - Doctor of Philosophy (PhD), Mobile Communications, University of Surrey
    - Master of Science (MSc), Telecommunications and Networks, The University of Salford

5.0 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส