บุญศักดิ์ บุญศิริศักดิ์ cover photo
บุญศักดิ์ บุญศิริศักดิ์
บุญศักดิ์ บุญศิริศักดิ์
วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation มีความเชี่ยวชาญพิเศษใน Application Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก อาทิ เช่น ExxonMobil Limited, CPF, Siemens Thailand, Gulf Energy Development, Pepsi-Cola, Hongkong Bank เป็นต้น ประวัติการทำงาน 2562 - ปัจจุบัน วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด กรุงเทพ, ประเทศไทย 2548 - 2561 หัวหน้าคณะวิทยากรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ExecuTrain of Bangkok กรุงเทพ, ประเทศไทย 2535 - 2547 วิทยากรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ECC (Thailand) กรุงเทพ, ประเทศไทย ประกาศนียบัติวิชาชีพ - 1995 Local Area Network; The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) - 1995 Instructor Certification Program (ICP); ExecuTrain of Singapore - 2003 Microsoft Certification; Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Access XP Application - 2007 Microsoft Certification; Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2007 Application - 2010 Microsoft Certification; Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2010 Application - 2013 Microsoft Certification; Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2013 Application

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
    - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation
    - วิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 คอร์ส