ดร.กฤติยา แผ่นทอง (ดร.แม็ค) cover photo
ดร.กฤติยา แผ่นทอง (ดร.แม็ค)
ดร.กฤติยา แผ่นทอง (ดร.แม็ค)
อาจารย์ประจำวิชา ภาษาอังกฤษ และผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยบัณฑิต (โฮม เซ็นเตอร์ อะคาเดมี) และเจ้าของแฟนเพจ "นายสิบ ติดดาว"
พ.ศ. 2541– ปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยบัณฑิต (โฮม เซ็นเตอร์ อะคาเดมี) - อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ TGAT1 & ภาษาอังกฤษ A-Level, TGAT 3 : สมรรถนะการทำงาน, TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท : จริยธรรมทางการแพทย์ ในสถานศึกษามากกว่า 30 แห่ง - Ph.D. (Educational Administration), Chulalongkorn University (โดยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช) - M.Ed., Mae Fah Luang University - BBA., Assumption University (ABAC) - Certificate from Singapore Teachers’ Union (STU), Singapore - Graduate Certificate in Education (Professional Development) from La Trobe University, Australia (โดยได้รับทุน Australian University Mobility in the Asia–Pacific (UMAP) Program จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ) - วิทยากรบรรยายเชิงวิชาการและแนะแนวการศึกษา - ประธานดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานกรรมการบริหารโครงการในสถานศึกษา อาจารย์สอนภาษาอังกฤษสำหรับการสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจท่องเที่ยว, ราชการทุกสายงาน (ก.พ.), เลื่อนยศข้าราชการ, TGAT / A-LEVEL / O-NET, IELTS / TOEFL / TOEIC / GED / SAT / CU-TEP / TU-GET / CMU-eTEGs

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยบัณฑิต (โฮม เซ็นเตอร์ อะคาเดมี)
  - อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ TGAT1 & ภาษาอังกฤษ A-Level, TGAT 3 : สมรรถนะการทำงาน, TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท : จริยธรรมทางการแพทย์ ในสถานศึกษามากกว่า 30 แห่ง
  - Ph.D. (Educational Administration), Chulalongkorn University (โดยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช)
  - M.Ed., Mae Fah Luang University
  - BBA., Assumption University (ABAC)
  - Certificate from Singapore Teachers’ Union (STU), Singapore
  - Graduate Certificate in Education (Professional Development) from La Trobe University, Australia (โดยได้รับทุน Australian University Mobility in the Asia–Pacific (UMAP) Program จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ)
  - วิทยากรบรรยายเชิงวิชาการและแนะแนวการศึกษา
  - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษสำหรับการสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจท่องเที่ยว, ราชการทุกสายงาน (ก.พ.), เลื่อนยศข้าราชการ, TGAT / A-LEVEL / O-NET, IELTS / TOEFL / TOEIC / GED / SAT / CU-TEP / TU-GET / CMU-eTEGs

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส