ประจิน พลังสันติกุล cover photo
ประจิน พลังสันติกุล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

10 คอร์ส

ประจิน พลังสันติกุล
AppSoftTech วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย
วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ของไทย
  - นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลาย ๆ องค์กร
  - จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยรังสิต
  - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
  - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

4.9 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

10 คอร์ส