ประจิน พลังสันติกุล cover photo
ประจิน พลังสันติกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

4 คอร์ส

ประจิน พลังสันติกุล
AppSoftTech

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับองค์กรชั้นนำของไทย
  - -นักพัฒนาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรชั้นนำของไทย
  - -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยรังสิต
  - -ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
  - -กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
  - -

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

4 คอร์ส