โกเมท ขวัญซ้าย cover photo
โกเมท ขวัญซ้าย
โกเมท ขวัญซ้าย
ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนา AI Machine Vision ด้วยภาษา Python
ผู้เชียวชาญด้านการใช้ภาษา Python เพื่อพัฒนา AI สำหรับการตรวจจับภาพ (Machine Vision) การประยุกต์ใช้ Library OpenCV ซึ่งเป็น Open Source ที่ถูกพัฒนามาใช้สำหรับงานด้าน Image และ Computer Vision เช่น การตรวจับใบหน้า การตรวจจับเส้นขอบรูป การตรวจจับชิ้นงานรูปวงกลม การตรวจจับมุมของวัตถุ เป็นต้น

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการสอนออนไลน์การเขียน Code เพื่อตรวจจับและจดจำใบหน้าด้วยภาษา Python
    - การพัฒนาระบบจดจำใบหน้าบน Raspberry Pi
    - Youtube channel : Mr. AI Machine Vision
    - Facebook group : สอนพัฒนา AI Machine Vision ด้วยภาษา Python

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส