นลิน เพ็ชรอินทร์ cover photo
นลิน เพ็ชรอินทร์
นลิน เพ็ชรอินทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ประวัติโดยย่อ
    - Ph.D. (Popular Music Studies) University of Nottingham, UK (2011)
    - M.Mus. (Jazz Vocal Performance) New York University, USA (2007)
    - ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส