ภัทรชุภา ห้วยจันทร์ cover photo
ภัทรชุภา ห้วยจันทร์
ภัทรชุภา ห้วยจันทร์
ที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์ทำงาน - ที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001/ISO 45001) - ที่ปรึกษาและวิทยากรในด้านการชี้บ่งและตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต - ที่ปรึกษาและวิทยากรในงานด้านการยศาสตร์ ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมด้านอาชีว-อนามัยและความปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001/ISO 45001)
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรในด้านการชี้บ่งและตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  - ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรในงานด้านการยศาสตร์
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส