Business Coach & Consulting cover photo
Business Coach & Consulting

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

Business Coach & Consulting
บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ
Business Coach & Consulting พวกเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจและทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งธุรกิจแฟรนไชส์, ธุรกิจค้าปลีก, การขยาย, การตลาด, เทคโนโลยี, การบริหารจัดการ, การปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล

    ประวัติโดยย่อ
    - บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ
    - อยู่ในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 30 ปี
    - ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากถึง 300 กิจการ
    - Facebook Fanpage : Business Coach & Consulting

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส