ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์ (อาจารย์เอก) cover photo
ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์ (อาจารย์เอก)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์ (อาจารย์เอก)
นักกลยุทธ์องค์กร นักวินิจฉัยองค์กร (SHINDAN Tool, Business Check-up) และนักพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
ประวัติการศึกษา : ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิชั่นไนน์คอนซัลแทนท์ จำกัด มีประสบการณ์งานด้านที่ปรึกษาทั้งทางด้านกำหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การทำ Job Standard, Job Evaluation, Competency Development, Career Development plan, การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์, การกำหนดตัวชี้วัดหลัก (KPIs), และ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานหลัก (Objective and Key Results: OKRs) การพัฒนาองค์กร เช่น การออกแบบโครงสร้างองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Development) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดการองค์ความรู้องค์กร (Knowledge Management) การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning and Deployment), Coaching and Facilitating Culture, Transformational Leadership for Sustainable Development, Core Value, และ Coach and Facilitator Culture in Organization ระบบบคุณภาพ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, Total Productive Maintenance (TPM) เครื่องมือการบริหารองค์กรอื่น ๆ เช่น Agile Method, Scrum Conceptual, Design Thinking และงานวิจัยด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นอาจารส์สอนด้าน Agile Method for Productivity, Coaching and Facilitating for Leaders, Career Development Plan, Competency Development, Change Management for Management Level, Design Thinking for Management, Facilitate for Meeting Efficiency, Human Management Psychology, Listening for Problem Solving, Strategy Performance Management Systems, Total Productive Maintenance และ Transformational Leadership for Sustainable Development เป็นต้น และยังมีผลงานการเขียนหนังสือ "ความจนไม่ใช่ DNA" และ "ส่องกระจกชะโงกดูตนเอง" อีกทั้งยังมีบทความวิชาการ คือ "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อพฤติกรรมนวัตกรรม กรณีศึกษา พนักงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Influence of Transformational Leadership and Sustainable Organization on Innovative Behavior: a case study of an employee of Somboon group)", "แนวทางการให้คำปรึกษาด้านอาชีพโดยใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดเเข็งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล (Career Counseling Guideline Using Strengths to Develop Individual Job Performance)" และ "แนวทางการให้คำปรึกษาครอบครัวตามแนวซาเทียร์สำหรับครอบครัวที่การแสดงออกทางอารมณ์สูง (Satir Family Counseling Guideline for High Expressed Emotion Families)"

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิชั่นไนน์คอนซัลแทนท์ จำกัด
  - มีประสบการณ์งานด้านที่ปรึกษาทั้งทางด้านกำหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร ระบบบคุณภาพ และเครื่องมือการบริหารองค์กรอื่น ๆ
  - นอกจากนี้ยังเป็นอาจารส์สอนด้าน Agile Method, Coaching and Facilitating for Leaders, Career Development Plan, Human Management Psychology และ Transformational Leadership for Sustainable Development เป็นต้น
  - และยังมีผลงานการเขียนหนังสือ "ความจนไม่ใช่ DNA" และ "ส่องกระจกชะโงกดูตนเอง"
  - อีกทั้งยังมีบทความทางวิชาการอีกหลากหลายบทความตีพิมพ์
  - ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส