ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว cover photo
ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

4.9 คะแนนเฉลี่ย

74 รีวิว

1 คอร์ส

ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
  - ปริญญาเอก ด้าน Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ปริญญาโท ด้าน Public Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

74 รีวิว

1 คอร์ส