สมชาย วิชัยดิษฐ์ cover photo
สมชาย วิชัยดิษฐ์
สมชาย วิชัยดิษฐ์
Research Scientist ที่ Tautology

    ประวัติโดยย่อ
    - Research Scientist ที่ Tautology
    - ที่ 1 ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ The 2016 ACM-ICPC Thailand Southern Programming Contest

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส