URS Society cover photo
URS Society

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส

URS Society
ผู้ตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO จัดอบรม ISO ประสบการณ์กว่า 20 ปี เข้าใจในทุกกลุ่มธุรกิจ
URS มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ISO จัดอบรม ISO ประสบการณ์กว่า 20 ปี เข้าใจในทุกกลุ่มธุรกิจ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส