วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ cover photo
วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์
วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์
วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO
ประสบการณ์ทำงาน - วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) - วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) - วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) - วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการชี้บ่งและตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
  - วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
  - วิทยากรและที่ปรึกษาจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)
  - วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการชี้บ่งและตรวจประเมินความสอดคล้อง กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส