Punsaeng Life Skills cover photo
Punsaeng Life Skills
Punsaeng Life Skills
องค์กรที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการเรียนแล้วนำไปใช้จริง
ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตกำเนิดจากปัญหา "เรียนแล้วไม่ได้ใช้ ทำอย่างไรให้ความรู้นั้นใช้ได้จริงในชีวิตและการประกอบอาชีพ" สำหรับเด็กและนักศึกษาที่ต้องการรู้จักตัวเอง สานความฝันและเป้าหมาย ทักษะชีวิตจึงสำคัญต่อการสร้างแผนชีวิต มีงานทำ ด้วยการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

    ประวัติโดยย่อ
    - องค์กรปัญแสง (องค์กรที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการเรียนแล้วนำไปใช้จริง)

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส