เอนก จันทร์ไทย (อ.ต้น) cover photo
เอนก จันทร์ไทย (อ.ต้น)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

277 รีวิว

3 คอร์ส

เอนก จันทร์ไทย (อ.ต้น)
เจ้าของสถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโทเกียรตินิยม จาก School of Language and Communication, NIDA - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages) - TOEIC 920 คะแนน ประวัติการทำงาน - อาจารย์สอนวิชา Academic Writing สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - อาจารย์สอนวิชา Foundation English I-IV (English Writing) และหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IUP) และคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน - อบรมภาษาอังกฤษให้กับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากร ของ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ - สอนภาษาอังกฤษให้กับค่าย TO BE NUMBER ONE - เคยเป็น Director of Studies สถาบันสอนภาษา IIE (International Institute of Education) - เคยเป็นอาจารย์สอน Grammar and Conversation สถาบันสอนภาษา ECC - เคยเป็นอาจารย์สอน English Training Course ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด กทม. - เคยเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - เคยเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ (โรงเรียนประจำจังหวัดตราด) - Training: English Tips for Office Workers ให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Training: English Tips for Office Workers ให้กับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร - Training Course: Academic Writing ให้กับสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับวิทยากร เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครนายก - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับบริษัทวายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา School of Tourism มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของสถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น Facebook Page : สอนภาษาอาจารย์ต้น: ajton English
  - ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 21 ปี
  - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาโท เกียรตินิยม (Language and Communication)
  - TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

277 รีวิว

3 คอร์ส