เอนก จันทร์ไทย (อ.ต้น) cover photo
เอนก จันทร์ไทย (อ.ต้น)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

201 รีวิว

3 คอร์ส

เอนก จันทร์ไทย (อ.ต้น)
เจ้าของสถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น

  ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาโทเกียรตินิยม จาก School of Language and Communication, NIDA
  - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages)
  - TOEIC 920 คะแนน

  ประวัติการทำงาน
  - อาจารย์สอนวิชา Academic Writing สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  - อาจารย์สอนวิชา Foundation English I-IV (English Writing) และหลักสูตรนานาชาติ
  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IUP) และคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  - อบรมภาษาอังกฤษให้กับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากร ของ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  - สอนภาษาอังกฤษให้กับค่าย TO BE NUMBER ONE
  - เคยเป็น Director of Studies สถาบันสอนภาษา IIE (International Institute of Education)
  - เคยเป็นอาจารย์สอน Grammar and Conversation สถาบันสอนภาษา ECC
  - เคยเป็นอาจารย์สอน English Training Course ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด กทม.
  - เคยเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  - เคยเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ (โรงเรียนประจำจังหวัดตราด)
  - Training: English Tips for Office Workers ให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  - Training: English Tips for Office Workers ให้กับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
  - Training Course: Academic Writing ให้กับสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ
  - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับวิทยากร เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครนายก
  - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับบริษัทวายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา School of Tourism มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)


  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของสถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น Facebook Page : สอนภาษาอาจารย์ต้น: ajton English
  - ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 21 ปี
  - อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาโท เกียรตินิยม (Language and Communication)
  - TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

201 รีวิว

3 คอร์ส