ธนภัทร ธนิชานนท์ (อ.ใหม่) cover photo
ธนภัทร ธนิชานนท์ (อ.ใหม่)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

ธนภัทร ธนิชานนท์ (อ.ใหม่)
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และวิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรด้านการลงทุนของสถาบัน 36O Academy และเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย โดยสอนหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปและตราสารซับซ้อน (IC Plain & IC Complex) ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศ รวมกันแล้วมากกว่า 200 หลักสูตร รวมทั้งสอนหลักสูตรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล (CFP) นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการสอนหลักสูตรทางการเงิน ทั้งความรู้ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน โครงการ New Breed รวมทั้งเป็นอดีตผู้อำนวยการหลักสูตร ด้านการลงทุนให้กับสถาบัน Wealth Formation Academy และสอนหลักสูตรด้านการลงทุนในออปชัน อีกด้วย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาเอกการเงิน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้อำนวยการหลักสูตรด้านการลงทุนของสถาบัน 36O Academy
  - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และวิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาเอกการเงิน (MBA, Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Good GPA Award
  - Certified IP (Investment Planner)
  - ผู้สอนหลักสูตรด้านการเงินการลงทุนมาแล้วมากกว่า 200 หลักสูตร เช่น IC, CFP, หุ้นและออปชัน
  - เจ้าของ Facebook Fanpage: อ.ใหม่ ธนภัทร นักลงทุนอารมณ์ดี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส