ดร.วาสนา ขัตติยวงษ์ (ครูตุ๊กตา) cover photo
ดร.วาสนา ขัตติยวงษ์ (ครูตุ๊กตา)
ดร.วาสนา ขัตติยวงษ์ (ครูตุ๊กตา)
ผู้บริหารสถาบัน GIGA BRAIN GENIUS SKILL และ JINTAPANYA GENES GYM

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้บริหารสถาบัน GIGA BRAIN GENIUS SKILL และ JINTAPANYA GENES GYM
    - จบการศึกษาคณะครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)
    - จบการศึกษาคณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - จบการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส