ณิชยาณัฏฐ์ โสประดิษฐ์ cover photo
ณิชยาณัฏฐ์ โสประดิษฐ์
ณิชยาณัฏฐ์ โสประดิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 5 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - Senior Media Planner
    - Meta Certified Media Planning Professional
    - มีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 5 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส