ภูดิศ อาสนมณี cover photo
ภูดิศ อาสนมณี
ภูดิศ อาสนมณี
โค้ชการวางแผนธุรกิจด้วย POWER SWOT MATRIX เขียนหนังสือด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน • อดีตเซลส์แมน อดีตซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายการตลาด บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด • อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์และมอร์เตอร์ไซค์ บริษัทในเครือ FORD MOTOR USA • อดีตเจ้าของกิจการศูนย์ซ่อมรถยนต์ • อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป ปัจจุบัน • วิทยากรอบรมด้านการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรด้วย POWER SWOT MATRIX • โค้ชภายในองค์กร • โค้ชการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรแบบองค์รวม (Integrated Strategic Plan) • โค้ชการค้นหาและเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อนในองค์กร • โค้ชการเพิ่ม Soft skill แก่พนักงาน • โค้ชการปรับปรุงกิจการเพื่อเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

  ประวัติโดยย่อ
  - จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อดีตเซลส์แมน ผู้จัดการ เจ้าของกิจการศูนย์ซ่อมรถยนต์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์
  - ปัจจุบัน โค้ช ที่ปรึกษา วิทยากร
  - โค้ชการสแกนจุดแข็ง จุดอ่อน ภายในองค์กร และการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรแบบบูรณาการ (Integrated strategic Planning)
  - ที่ปรึกษาการปรับปรุงกิจการเพื่อเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส