สมเด็จ เชตุพน cover photo
สมเด็จ เชตุพน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

สมเด็จ เชตุพน
ประธานกรรมการบริษัท SEAB (Thailand) Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ บริษัท เอส อี เอ บี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและจัดการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงชั้นนำของประเทศไทยมายาวนานกว่า 18 ปี - อาจารย์ผู้บรรยายและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินของสมาคมสถาบันการธนาคารและการเงินไทย มายาวนานมากกว่า 15 ปี - อาจารย์ผู้บรรยายและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เป็นที่ยอมรับมายาวนานกว่า 20 ปี - ผู้ก่อตั้ง Thaibanker Fanpage ที่เป็นเพจเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการธนาคารชั้นนำที่มีเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหาด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีทางด้านการเงิน เป็นต้น - อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ผู้บรรยายในหลักสูตรด้านการเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยงและการบริหารของบริษัทข้ามชาติและสถาบันการเงินชั้นนำของโลก และของประเทศไทย เช่น Microsoft, IBM, PTT, PTTOR, Bank of Thailand, Mizuho Bank, GSB, Siam Commercial Bank, KBank, Bangkok Bank, Standard Chartered Bank ฯลฯ - อดีตกรรมการผู้อำนวยการ นิตยสารการเงินการธนาคารรายเดือนชั้นนำ - Money Magazine และนักเขียนเจ้าของคอลัมน์ Money Corner - เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มีประสบการณ์ทำงานด้านการธนาคารมายาวนานกว่า 20 ปี เป็นนักการธนาคามืออาชีพ ผ่านการบริหารงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การบริหารสินเชื่อ การบริหารสาขา การบริหารความเสี่ยง การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ การค้าระหว่างประเทศ การตลาดธนาคาร และการวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น - อดีตอาจารย์พิเศษผู้พัฒนาและผู้บรรยายในหลักสูตรตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์ (แห่งแรกของประเทศไทย) และหลักสูตรด้านการบริหารการเงินภายใต้โครงการ MBA Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อดีตอาจารย์พิเศษสาขาการเงินในโครงการ MBA Program ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตย์พัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ GIBA เป็นต้น - จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ MBA Program วิชาเอกสาขาการเงินจาก University of Chicago ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและของโลกด้านการเงินและการบริหารธุรกิจ เป็นนักเรียนทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานกรรมการ บริษัท เอส อี เอ บี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและจัดการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงชั้นนำของประเทศไทยมายาวนานกว่า 18 ปี
  - ปริญญาโท MBA University of Chicago, USA
  - อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน AMPOB (Advanced Management Program for Overseas Bankers) จาก University of Pennsylvania, The Wharton School และ Corestates Bank Corp of Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินของสมาคมสถาบันการธนาคารและการเงินไทย
  - อาจารย์ผู้บรรยายและพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจในหัวข้อ เช่น การวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เป็นที่ยอมรับมายาวนานมากกว่า 15 ปี
  - ผู้ก่อตั้ง Thaibanker Fanpage ที่เป็นเพจเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการธนาคารชั้นนำที่มีเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหาด้านต่าง ๆ มากมายเช่น ด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีทางด้านการเงิน เป็นต้น

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส