อรรฆพล เกษะโกศล cover photo
อรรฆพล เกษะโกศล
อรรฆพล เกษะโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียน มีประสบการณ์และความสามารถด้าน Programming และ Internet Marketing

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้อำนวยการโรงเรียน
    - ปริญญาตรี Management Information System
    - ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
    - มีประสบการณ์และความสามารถด้านต่างๆ อาทิ Programming, System Program, Database System, Internet Marketing

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส